E-learning továbbképzés

Kattintson az alábbi gombra e-learning továbbképzéseink részleteinek megtekintéséhez!

E-learning továbbképzés

Továbbképzési helyszínek

Kattintson a város nevére az időpontok megtekintéséhez!

Budapest

Győr 

Szeged

Székesfehérvár 

 

Kiknek kell gyűjteni a kreditpontokat?

 

Kreditpontokat minden regisztrált mérlegképes könyvelőnek gyűjtenie kell. 2013-tól a továbbképzési kötelezettségüket kreditpontok gyűjtésével tudják teljesíteni.

 

Mikortól lehet gyűjteni a kreditpontokat?

 

A kreditpontokat a 2013-as továbbképzési évtől lehet gyűjteni. A 2013-as évtől kezdődően a továbbképzési időszak megegyezik a naptári évvel, tehát január 1-jétől december 31-ig tart.

 

A nyilvántartásba vett könyvelőnek a nyilvántartásba vételt követő továbbképzési évtől kezdődően kell továbbképzési kötelezettségét teljesíteni.

 

FONTOS TUDNI, hogy az adott továbbképzési évben a 16 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettsége teljesítése szempontjából.

 

Mikor kell a továbbképzést a nyilvántartásba vételt megelőzően teljesíteni?

 

Azon könyvviteli szolgáltatást végzők számára, akik korábban már szerepeltek a nyilvántartásban, de valamilyen okból törlésre kerültek, a továbbképzés előzetes teljesítése feltétele az újbóli nyilvántartásba vételnek.

 

Azoknak a mérlegképes könyvelőknek, akik korábban még nem szerepeltek a nyilvántartásban, 2014. december 31-ét követően benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmükhöz csatolniuk kell a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolás(oka)t. Az új regisztrálóknak tehát 2014. december 31-ig benyújtott nyilvántartásba vételi kérelem esetén a továbbképzési kötelezettségüket csak a nyilvántartásba vételüket követő továbbképzési évben kell teljesíteni.

 

(Számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja, 177. § (22) bekezdése)

 

 

Az összegyűjtött kreditpontokat hogyan és kinek kell igazolni?

 

a.) Továbbképzésen való részvétel:

Az elszámolhatósági időszakban lebonyolított továbbképzéseken minden szervező cég a kreditpontról igazolást állít ki a résztvevőnek, a résztvevő pedig a jelenléti íven aláírásával igazolja részvételét. Ezt a szervező cégek igazolják a nyilvántartásba vételt végző szervezet felé a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül.

b.) Szakmai kiadvány vásárlása:

A továbbképzésre kötelezett személy igazolja az egységes Kormányzati Portálon erre rendszeresített internetes felületen keresztül: (2015. január 1-jétől kötelezően használandó internetes felület.)

http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/kiadvanyok-regisztracioja

Nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban az adott továbbképzési évet követő január 31-ig kérelmezi, és a nyilatkozathoz mellékeli a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. A számla kiállításának dátuma a kiadvány elszámolhatósági időszakába kell, hogy essen.

A minősített kiadvány egyes példányai után legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti e kreditpont elszámolását. A továbbképzésre kötelezett által benyújtott nyilatkozatban fel kell tüntetni a kreditpont elszámolását kérelmező többi továbbképzésre kötelezett nevét és regisztrációs számát is.

c.) Szakmai szervezeti tagság:

szakmai szervezet a tagságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, és hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-ig a jogosult nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül.

 

 

Mivel, mennyi kreditpontot lehet szerezni?

 

8 kreditpontot számvitel témakörben, 4 kreditpontot a szakterületének megfelelő továbbképzéseken kell szerezni.

2-2 kreditpontot érhet minősített szakmai kiadvány előfizetése, megvásárlása és egy szakmai szervezeti tagság.

A hatályos jogszabályok szerint az elszámolhatósági és képzési időszaktól függetlenül egy tananyagért csak egyszer lehet kreditpontot kapni.

 

Államháztartási területen lévő sajátosság - Költségvetési szervnél dolgozók számára

A szakmai továbbképzés kötött tematika alapján történik, amelynek értéke 12 kreditpont, és amely független a regisztrált szakterülettől.

 

 

Milyen kreditpontokat kell gyűjtenem?

 

A 16 kreditpontot úgy kell megszerezni, hogy abból legalább 8 kreditpontot számvitellel kapcsolatos továbbképzésből érjen el a könyvelő, azon belül pedig legalább 4 kreditpontot az igazolványán regisztrált szakterületnek megfelelő (vállalkozási, államháztartási, pénzintézeti vagy nonprofit) továbbképzésen kapjon. Azaz, aki több szakterületen is regisztrációval rendelkezik, akkor valamennyi szakterületének megfelelő továbbképzésen szükséges részt venni.

(Korm. rendelet: 10/B § (1)-(4))

 

 

Töröltek a regisztrált mérlegképes könyvelők névsorából, mi a teendőm?

 

A regisztráció és az újbóli regisztráció feltétele lett a szaktudás frissítése.

A számviteli törvény 151. § (6) a) pontja alapján a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt visszavonják és egyidejűleg törlik a nyilvántartásból azt a személyt, aki elmulasztotta a továbbképzési kötelezettségét és a mulasztását nem tudja kimenteni.

A (7) bekezdés alapján az engedély visszavonása után az újbóli felvételét kérheti, ha megfelel a 151. § (5) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek, miszerint a kérelme benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmében megjelölt szakterületre előírt továbbképzését teljesítette. (Összegyűjtötte az előírt 16 kreditpontot.)

 

(Számviteli törvény 151. §. (5) bekezdés b) pont bd) alpontja)

 

Mit kell tennem, ha az igazolványom elveszett, ellopták, megsemmisült, vagy megváltozott a nevem, vagy lakcímem?

 

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 5. § (11) bekezdése alapján a könyvviteli szolgáltatást végzőnek 30 napon belül be kell jelentenie az igazolvány elvesztését, ellopását, megrongálódását, illetve a nyilvántartásban szereplő adatai megváltozását. A bejelentést a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon kell megtenni. 

 

Tájékoztató a Pénzügyminisztérium oldalán >>

Adatlapok a Pénzügyminisztérium oldalán >>

 

 

Kreditpont gyűjtés alóli kimentést hogyan kaphatok?

 

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy minden tőle elvárható lépést megtett az adott év továbbképzési kötelezettségének teljesítése érdekében és csatolja a kimentést megalapozó dokumentumokat.

Nyilatkozik arról, hogy a kérelmével érintett továbbképzési időszakban nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló vagy összevont éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást.

A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.

Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el.

(Korm. rendelet: 9/A § (1)-(4) bekezdés)

 

Tájékoztató a kimentési kérelemről a Pénzügyminisztérium honlapján >>

 

 

A továbbképzési rendszert szabályozó rendelet:

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről