1. Tájékoztató

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hessyn Szoftver Kft. (továbbiakban Adatkezelő), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az Adatkezelő az Adatvédelmi szabályzatának kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, amelyek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév:

 

Székhely:

Ügyvezető:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Szabályzat kelte:

Hessyn Szoftver Informatikai Kft.

 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C A épület 3. emelet

Kiss Gábor Zsolt, Hegyessy Miklós

29308352-2-43

01-09-386452

2021.09.30.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési szabályzat megváltoztatására. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, valamint elsősorban fontosnak tartja az érintetti jogok tiszteletben tartását, és az információs önrendelkezési jogokat. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A Megrendelő a www.hessynszoftver.hu weboldalon történő adatok megadásánál, illetve a hírlevélre történő feliratkozásnál a megfelelő jelölések megtételével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen szabályzatban foglaltakat.

Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyeket a Hessyn Szoftver Kft. által forgalmazott termékek / szolgáltatások megrendelése során, vagy a hírlevélre történő feliratkozáskor a Megrendelő a szerződésteljesítés érdekében megad.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

A személyes adatok jogosulatlan felhasználása ellen, valamint az adatok pontossága érdekében az Adatkezelő jelen szabályzat előírásai alapján, valamint a saját maga által üzemeltetett rendszerein belül fizikai és elektronikus védelemmel biztosítja az ügyfelek által átadott adatok védelmét.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 


 

2. Adatkezelési elvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint a Megrendelő az Adatkezelő részére átadott, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezt a tulajdonságát, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 


 

3. Az Adatkezelő által gyűjtött információk, a személyes adatkezelés módja

Az Adatkezelő, a szabályzatában részletezett esetekben gyűjt információkat ügyfeleiről. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Hessyn Szoftver Kft. weboldalán tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Ads rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A cookie-k alkalmazásával a Felhasználó személy szerint nem beazonosítható.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a Szabályzatban leírt, Adatkezelő által, a cookie-k elhelyezésére vonatkozó feltételeket továbbá önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a cookie-kat az Adatkezelő elhelyezze számítógépén.

 


 

5. Telefonhívások

Az Adatkezelő az ügyfélszolgálati munkatársakkal lefolytatott telefonbeszélgetésről hangfelvételt nem készít.

 


 

6. Az Adatkezelő részére elektronikusan átküldött adatállományok kezelése

Az Adatkezelő az általa forgalmazott ügyviteli programokból előállított adatállományokról a gyors és hatékony problémamegoldás érdekében ún. adatbázis mentési fájlt kérhet, illetve Megrendelő saját elhatározásának megfelelően küldhet. Az Adatkezelőnek átküldött adatállományokat bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére át nem adja.

Az Adatkezelő biztonsági intézkedéseket tesz az ügyfelek által átküldött adatállományok védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól megóvja. Az átküldött adatállományok átküldési okának megszűnését követően az adatállományok anonimizálásra kerülnek.

 


 

7. TeamViewer távsegítség program által rögzített adatok

Programbérlettel rendelkező / vételi konstrukcióban megvásárolható programjainkkal kapcsolatban ügyfeleinknek ún. távoli segítséget nyújtunk. A távoli segítségnyújtás igénybevételéhez a megrendelő magánszemély / szervezet aláírásra jogosult képviselőjének előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás annak visszavonásáig, illetőleg a szerződés megszüntetéséig érvényes.

A távoli segítségnyújtás csak és kizárólag a Hessyn Szoftver Kft. által forgalmazott ügyviteli programok beállításaira, kezelési problémák feltárására, és esetleges hibajavításokra irányulhat.

A távsegítség folyamatáról videófelvétel készülhet. A videófelvétel azokat a lépéseket tartalmazza, amelyeket a Hessyn Szoftver Kft. munkatársai végrehajtanak az ügyfél számítógépén, és amelyet az ügyfél a számítógép képernyőjén lát. A videófelvételeket a Hessyn Szoftver Kft. a távoli segítségnyújtás napját követő ötödik évet követően törli.

A Hessyn Szoftver Kft. nem gyűjt adatokat a távoli számítógép (felhasználó számítógépe) mappáiról, fájljairól, annak adatszerkezetéről, valamint semmilyen olyan információról, amelyhez az ügyfél előzetesen nem járult hozzá.

 

A távsegítség nyújtásának folyamata:

1. Adatkezelő előzetes hozzájárulási nyilatkozatot küld a felhasználó (ügyfél, megrendelő, vevő) részére, amelyet e- mailen köteles visszajuttatni, abban az esetben, ha a távsegítség nyújtás folyamatával szeretne élni. A hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben a képviseletre jogosult személlyel kérjük aláírattatni.

 

2. A távsegítség nyújtás megkezdése előtt a Hessyn Szoftver Kft. minden esetben ellenőrzi a hozzájárulási nyilatkozat meglétét. A nyilatkozat hiánya esetén az adatkezelő megtagadhatja a távoli segítségnyújtást. Amennyiben a nyilvántartásunkban rögzítve lett a hozzájárulási nyilatkozat, e-mailen megerősítést kérünk az aktuális munkamenetre vonatkozólag. A megerősítő e-mail tartalmazza a csatlakozás tényét, napját, pontos időpontját, valamint partner oldalon a számítógép kezelőjének nevét.

 

3. A megerősítő e-mail visszaérkezését követően indulhat a távoli segítségnyújtás. A segítségnyújtáshoz szükséges program a Hessyn Szoftver Kft. által forgalmazott ügyviteli programokon belül a Technika / Szerviz / Távoli segítségnyújtás menüponttal indítható. A menüpontra való kattintással egy ún. mini program kerül telepítésre a felhasználó számítógépén, amely a távsegítség folyamatához elengedhetetlenül szükséges.

 

4. A mini alkalmazás futtatása után a Hessyn Szoftver Kft. ügyfélkapcsolati munkatársai elkérik a távsegítség panelen található azonosító számot és jelszót (amely minden egyes munkamenet alkalmával egy véletlenül generált adategyüttes). A jelszó megadását követően kezdődik a távsegítségi munkamenet.

 

5. A munkamenet indítása után a felhasználó számítógépe ellenőrzi az ügyfélkapcsolati munkatárs által beírt jelszót.

 

6. A felhasználó számítógépe ellenőrzi továbbá a meghívást, és azt, hogy a meghívási munkamenet folyamatban van-e még.

 

7. Ha a meghívás folyamatban van és a jelszó helyes, a felhasználó értesítést kap arról, hogy az ügyfélkapcsolati munkatárs munkamenetet kíván vele kezdeni, és a szolgáltatás a távsegítségi munkamenet indítására kéri a felhasználót.

 

8. Az ügyfélkapcsolati munkatárs igényelheti a felhasználó számítógépe feletti irányítás átvételét. Ennek hatására egy üzenet jelenik meg a felhasználó számítógépén, mely arról tájékoztat, hogy az ügyfélkapcsolati munkatárs a számítógép feletti vezérlést kéri.

 

9. Ha a felhasználó engedélyt ad az ügyfélkapcsolati munkatársnak a számítógép vezérlésére, a felhasználó és az ügyfélkapcsolati munkatárs osztozik a billentyűzet és az egér használatán.

 

10. A távsegítség munkamenet bármikor megszakítható mind a felhasználó, mind az ügyfélkapcsolati munkatárs által.

 

11. A távsegítségi munkamenet befejezéséről az ügyfélkapcsolati munkatárs tájékoztatja a felhasználót, továbbá tájékoztatást ad arról, hogy az aktuális munkamenet rögzítve lett-e.

 


 

8. Személyes adatok védelme, törlése, az adatokban történő változások

Személyes adatokat az Adatkezelő akkor rögzít, ha az ügyfelek ezeket önkéntesen (pl. hírlevél feliratkozás, álláshirdetésre történő jelentkezés esetében) rendelkezésre bocsátják, és ezzel elfogadják jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

Az Adatkezelő biztonsági intézkedéseket tesz az ügyfelek személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja.

Az online kapcsolatfelvételnél, valamint a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő kezeli. Amennyiben a regisztrációt követően az ügyfél, adatainak további felhasználását helyesbíteni vagy töröltetni szeretné, ezt az info@hessynszofver.hu email címen jelezheti.

Törlési kérelem esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül törli az adatokat, amelyek nem lesznek újra helyreállíthatók. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás, Kormányrendelet) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a jogszabályokban / rendeletekben előírt időtartamig megőrzi.

Személyes adatai kezeléséről az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az info@hessynszoftver.hu címen. Kérelemre az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

Hatósági eljárás során, amennyiben az Adatkezelő hivatalos megkeresést kap az illetékes szervektől, ebben az esetben az Adatkezelő nem tekinthet el az adatok átadásától.

A Hessyn Szoftver Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Megrendelők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Megrendelők a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadják a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 


 

9. Hessyn Online Munkaidő program adatainak kezelése, tárolása (om.hessynszoftver.hu)

 

Adatkezelési elvek

Adatkezelő egyben az Adatfeldolgozó is. A kezelt adatokhoz csak Adatkezelő belső munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő biztonsági intézkedéseket tesz:

 

Adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adat

Időtartam

Regisztráció az oldalra, az oldallal kapcsolatos információk (karbantartás, szerződéses adatok módosulása stb.)

hozzájárulás

Cég neve, adószáma, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma

A regisztráció időtartama, vagy a hozzájárulás visszavonásáig

A rendszerben kezelt cégek regisztrációja

(számlázás, értesítés használati időszak lejárata miatt)

hozzájárulás, jogi kötelezettség

Cég neve, adószáma, számlázási címe, alkalmazottak száma, személyes üzenet a megrendelés során

A magyar számviteli-, és adójogszabályok előírásai alapján.

A Megrendelő által a rendszerbe rögzített adatok

hozzájárulás

Személyi adatok, egyéb, a felhasználói kézikönyvben leírt adatok tárolása

A regisztráció időtartamát követő legfeljebb 90 nap
(a mindenkori ÁSZF szerint)

 

Szerver és a szerveren tárolt adatok védelme

A tárhelyszolgáltató a Microsoft Azure Clouds.

Az összes Microsoft Azure-szolgáltatás a GDPR-nak megfelelően kerül használatra. Az adatok titkosítva vannak tárolva a Microsoft Európai adatközpontjaiban, megfelelő elektronikai és fizikai védelemmel ellátva. (Erről bővebben itt kaphat tájékoztatást!)

A Microsoft nem biztosít harmadik félnek

(a) közvetlen, általános vagy korlátlan hozzáférést az ügyfelek adataihoz;

(b) az adatok védelmére használt platform-titkosítási kulcsokat vagy az ilyen titkosítás feltöréséhet képességeket; vagy

(c) az adatokhoz való hozzáférést, ha a Microsoft tudatában van annak, hogy az adatokat a harmadik fél kérelmében meghatározottaktól eltérő célokra használják fel.

 

További információ a Microsoftnak az ügyfelek adatainak kormányzati igényekkel kapcsolatos jogi nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos megközelítéséről itt érhető el.

Az oldal adatairól a Tárhelyszolgáltató ütemezett biztonsági mentést készít, melyhez csak az Adatfeldolgozó férhet hozzá. Ennek célja a rendszer visszaállítása egy esetleges meghibásodás esetén. Adatok felhasználó-, vagy cégspecifikus adatainak visszanyerésére csak a programhibából fakadó adatvesztés, adatsérülés esetén van lehetőség. Az adatok legfeljebb 15 nappal korábbi állapotra állíthatók vissza.