1. Tájékoztató

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Hessyn Kft. az Adatvédelmi Nyilatkozatának kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, amelyek megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, mely szerint az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév:

 

Székhely:

Ügyvezető:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Szabályzat kelte:

Hessyn Informatikai és Oktatási Kft.

 

1181 Budapest, Mátyás király utca 37.

Hegyessy Miklós

12314771-2-43

01-09-666351

2014.10.16.

 

 

 

 

 

 

A Megrendelő (Vevő) a www.hessyn.hu weboldalon történő adatok megadásával, illetve a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen szabályzatban foglaltakat.

Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyeket a Hessyn Kft. által forgalmazott termékek / szolgáltatások megrendelése során, vagy a hírlevélre történő feliratkozáskor a Megrendelő (Vevő) a szerződés teljesítés érdekében megad.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A személyes adatok jogosulatlan felhasználása ellen, valamint az adatok pontossága érdekében az Adatkezelő Hessyn Kft. jelen szabályzat előírásai alapján, valamint a saját maga által üzemeltetett rendszerein belül fizikai és elektronikus védelemmel biztosítja az ügyfelek által átadott adatok védelmét.

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Hessyn Kft. a Megrendelő (Vevő) által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
 2. Adatkezelési elvek (a 2011. évi CXII. törvény alapján)

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezt a tulajdonságát, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 3. A Hessyn Kft. által gyűjtött információk, a személyes adatkezelés módja

A Hessyn Kft. mint Adatkezelő, a szabályzatában részletezett esetekben gyűjt információkat ügyfeleiről. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Hessyn Kft. weboldalán tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a Szabályzatban leírt, Adatkezelő által, a cookie-k elhelyezésére vonatkozó feltételeket továbbá önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a cookie-kat az Adatkezelő elhelyezze számítógépén.

 


 

4. Hírlevélre történő feliratkozás

Adatainak megadásával és a megfelelő jelölések megtételével hozzájárul ahhoz, hogy a Hessyn Kft. elektronikus úton szolgáltatásairól és termékeiről tájékoztatókat küldjön. Az ilyen közvetlen megkeresések, valamint különleges ajánlatok küldése céljából az alábbi adatait használjuk fel: név, e-mail cím.

Hozzájárulását későbbi nyilatkozatával visszavonhatja az info@hessyn.hu e-mail címen, és megtilthatja ilyen értesítések küldését. A Hessyn Kft. a megadott adatokat biztonságosan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja át.

 


 
5. Telefonhívások

A Hessyn Kft. mint Adatkezelő, az ügyfélszolgálati munkatársakkal lefolytatott telefonbeszélgetésről hangfelvételt nem készít.
 6. A Hessyn Kft. részére elektronikusan átküldött adatállományok kezelése

A Hessyn Kft. az általa forgalmazott ügyviteli programokból előállított adatállományokról a gyors és hatékony problémamegoldás érdekében ún. adatbázis mentési fájlt kérhet. A Hessyn Kft.-nek átküldött adatállományokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél részére nem adjuk át.

A Hessyn Kft. biztonsági intézkedéseket tesz az ügyfelek által átküldött adatállományok védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja. Az átküldött adatállományok az átküldéstől számított ötödik évet követően törlésre kerülnek.

 7. TeamViewer távsegítség program által rögzített adatok

Programbérlettel rendelkező / vételi konstrukcióban megvásárolható programjainkkal kapcsolatban ügyfeleinknek ún. távoli segítséget nyújtunk. A távoli segítségnyújtás igénybe vételéhez a megrendelő magánszemély / szervezet aláírásra jogosult képviselőjének előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás annak visszavonásáig, illetőleg a szerződés megszüntetéséig érvényes.

A távoli segítségnyújtás csak és kizárólag a Hessyn Kft. által forgalmazott ügyviteli programok beállításaira, kezelési problémák feltárására, és esetleges hibajavításokra irányulhat.

A távsegítség folyamatáról videófelvétel készülhet. A videófelvétel azokat a lépéseket tartalmazza, amelyeket a Hessyn Kft. munkatársai végrehajtanak az ügyfél számítógépén, és amelyet az ügyfél a számítógép képernyőjén lát. A videófelvételeket a Hessyn Kft. a távoli segítségnyújtás napját követő ötödik évet követően törli.

A Hessyn Kft. nem gyűjt adatokat a távoli számítógép (felhasználó számítógépe) mappáiról, fájljairól, annak adatszerkezetéről, valamint semmilyen olyan információról, amelyhez az ügyfél előzetesen nem járult hozzá.

A távsegítség nyújtásának folyamata:

1. Adatkezelő előzetes hozzájárulási nyilatkozatot küld a felhasználó (ügyfél, megrendelő, vevő) részére, amelyet e- mailen / faxon / postán köteles visszajuttatni, abban az esetben, ha a távsegítség nyújtás folyamatával szeretne élni. A hozzájárulási nyilatkozatot minden esetben a képviseletre jogosult személlyel kérjük aláirattatni.
 

2. A távsegítség nyújtás megkezdése előtt a Hessyn Kft. minden esetben ellenőrzi a hozzájárulási nyilatkozat meglétét. A nyilatkozat hiánya esetén az adatkezelő megtagadhatja a távoli segítségnyújtást. Amennyiben a nyilvántartásunkban rögzítve lett a hozzájárulási nyilatkozat, e-mailen megerősítést kérünk az aktuális munkamenetre vonatkozólag. A megerősítő e-mail tartalmazza a csatlakozás tényét, napját, pontos időpontját, valamint partner oldalon a számítógép kezelőjének nevét.
 

3. A megerősítő e-mail visszaérkezését követően indulhat a távoli segítségnyújtás. A segítségnyújtáshoz szükséges program a Hessyn Kft. által forgalmazott ügyviteli programokon belül a Technika / Szerviz / Távoli segítségnyújtás menüponttal indítható. A menüpontra való kattintással egy ún. mini program kerül telepítésre a felhasználó számítógépén, amely a távsegítség folyamatához elengedhetetlenül szükséges.
 

4. A mini alkalmazás futtatása után a Hessyn Kft. ügyfélkapcsolati munkatársai elkérik a távsegítség panelen található azonosító számot és jelszót (amely minden egyes munkamenet alkalmával egy véletlenül generált adat-együttes.) A jelszó megadását követően kezdődik a távsegítségi munkamenet.
 

5. A munkamenet indítása után a felhasználó számítógépe ellenőrzi az ügyfélkapcsolati munkatárs által beírt jelszót.
 

6. A felhasználó számítógépe ellenőrzi továbbá a meghívást, és azt, hogy a meghívási munkamenet folyamatban van-e még.

7. Ha a meghívás folyamatban van és a jelszó helyes, a felhasználó értesítést kap arról, hogy az ügyfélkapcsolati munkatárs munkamenetet kíván vele kezdeni, és a szolgáltatás a távsegítségi munkamenet indítására kéri a felhasználót.
 

8. Az ügyfélkapcsolati munkatárs igényelheti a felhasználó számítógépe feletti irányítás átvételét. Ennek hatására egy üzenet jelenik meg a felhasználó számítógépén, mely arról tájékoztat, hogy az ügyfélkapcsolati munkatárs a számítógép feletti vezérlést kéri.
 

9. Ha a felhasználó engedélyt ad az ügyfélkapcsolati munkatársnak a számítógép vezérlésére, a felhasználó és az ügyfélkapcsolati munkatárs osztozik a billentyűzet és az egér használatán.
 

10. A távsegítség munkamenet bármikor megszakítható mind a felhasználó, mind az ügyfélkapcsolati munkatárs által.
 

11. A távsegítségi munkamenet befejezéséről az ügyfélkapcsolati munkatárs tájékoztatja a felhasználót, továbbá tájékoztatást ad arról, hogy az aktuális munkamenet rögzítve lett-e.


8. Konferenciákon történő hang, kép, valamint videó rögzítés

A Hessyn Kft. mint Adatkezelő az előadóterem területen biztonsági okokból videó felvételt készít, melyet maximum 3 napig őriz meg, ezt követően törli. A képrögzítő rendszert a Hessyn Kft. üzemelteti és a felvételek – a törlés megtörténtéig  helyben kerülnek tárolásra. Nem készül videofelvétel az Adatkezelő telephelyén működő mellékhelyiségekben.

A Hessyn Kft. a konferenciákon fényképeket készíthet, ill. külső vállalkozóval készíttethet, melyeket marketing céllal felhasználhat. A fényképek megjelenhetnek az adatkezelő weboldalán, marketing célú anyagaiban, például a Hessyn Kft. által küldött hírlevelekben, az adatkezelő által üzemeltetett közösségi oldalon (pl. Facebook). A Hessyn Kft. az általa készített képfelvételeket harmadik fél számára nem adja át.9. Személyes adatok védelme, törlése, az adatokban történő változások

Személyes adatokat akkor rögzítünk, ha az ügyfelek ezeket önkéntesen (pl. konferenciára történő jelentkezés, hírlevél feliratkozás, álláshirdetésre történő jelentkezés esetében) rendelkezésünkre bocsátják, és ezzel elfogadják jelen adatkezelési szabályzatunkban foglaltakat.

A Hessyn Kft. biztonsági intézkedéseket tesz az ügyfelek személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvjuk.

Az online kapcsolatfelvételnél, a konferenciákra történő jelentkezésnél, valamint a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat a Hessyn Kft., mint Adatkezelő kezeli. Amennyiben a regisztrációt követően az ügyfél, adatainak további felhasználását helyesbíteni vagy töröltetni szeretné, ezt az info@hessyn.hu email címen jelezheti.

Törlési kérelem esetén az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, amelyek nem lesznek újra helyreállíthatók. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás, Kormányrendelet) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Hessyn Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Személyes adatai kezeléséről az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól az info@hessyn.hu címen. Kérelemre részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem adjuk át.
Kivétel ez alól a kreditpontos továbbképzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás az 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, valamint a könyvvizsgálók kreditpontos továbbképzésével kapcsolatos adatszolgáltatás a Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központja felé.

Hatósági eljárás során, amennyiben hivatalos megkeresést kapunk az illetékes szervektől, szintén nem tekinthetünk el az adatok átadásától.

A Hessyn Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Megrendelők (Vevők) előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Megrendelők (Vevők) a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadják a módosított Szabályzatban foglaltakat.